'63 GB-1
'64 BS-101
'64 EB-100
'65 NB-4
'65 TB-64
'66 BS-101
'66 EP-200B
'67 FB-2
'67 KB-2
'68 BA-2
'68 BL-2
'68 BR-2
'68 EB-?
'68 EBX-200
'68 Phantom-B
'68 Phantom-B (alternative)